MARKETINGOVÉ PORADENSTVO KONZULTAČNÁ A PORADENSKÁ ČINNOSŤ PRE CESTOVNÝ RUCH

Sme pripravení vykonať vo Vašej firme dôkladnú analýzu, navrhnúť optimálnu stratégiu a podporiť tak Vaše zámery. Poskytujeme konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti firemných prezentácií a marketingových riešení v oblasti cestovného ruchu Vypracujeme pre Vás dôkladnú stratégiu, obsahujúcu návrh postupu v konkrétnych oblastiach, posúdime rozsah, časový rámec a finančnú náročnosť jednotlivých riešení.

Použiteľnosť a zrozumiteľnosť internetovej prezentácie

Úspešná internetová prezentácia je prehľadná, zrozumiteľná a ľahko ovládateľná. Zákazník sa v priateľskom prostredí cíti dobre a uzavrie obchod s tým, komu bude dôverovať.
Pomôžeme Vám zvýšiť zrozumiteľnosť a dôveryhodnosť Vašej prezentácie. V analýze sa zameriame na faktory spôsobujúce obtiažnu použiteľnosť stránok. Takýmito faktormi môžu byť napr. nezrozumiteľné navigačné menu, nevhodné umiestnenie menu, nedostatočne graficky odlíšené odkazy, nejasná štruktúra obsahu a jednotlivých sekcií stránok. V závere Vám odovzdáme prehľadne spracovanú správu, ktorej hlavnou súčasťou je podrobná analýza upozorňujúca na zistené nedostatky a naše odporúčania, ako ich napraviť.

V čom Vám analýza použiteľnosti môže pomôcť?

  • zvýšite prestíž svojej firmy v očiach zákazníkov
  • odhalíte chyby brániace v používaní Vašej prezentácie
  • zlepšíte pomer medzi návštevníkmi a kupujúcimi zákazníkmi

Analýza konkurencie

Znalosť konkurencie Vám umožní byť lepší ako ona. Pre zaistenie úspešnosti vlastnej internetovej prezentácie Vám odporúčame zamerať sa na konkurenčné výhody, možnosti oslovenia zákazníkov a hlavné prvky, ktoré si prajete na svojich stránkach zvýrazniť. Sme pripravení Vám pomôcť ako s analýzou konkurencie, tak aj so stanovením predpokladov pre dosiahnutie požadovaných výsledkov a očakávaní.

Návrh internetovej stratégie

Možností, ako sa zviditeľniť na internete je veľa. Pre každú firmu je však optimálne iné riešenie. Naši konzultanti Vám pomôžu stanoviť internetové ciele a vybrať najvhodnejšie nástroje na ich dosiahnutie.

Základné východiská pre stanovenie správnej internetovej stratégie:

  • definícia hlavných internetových cieľov a jasná predstava, čo chce Vaša firma na internete dosiahnuť
  • znalosť konkurencie a jej pôsobenia na internete
  • znalosť zákazníkov a ich správanie
  • objektívne zhodnotenie vlastných možností

Úspechu na internete je možné dosiahnuť kombináciou rôznych nástrojov. Nepatria medzi nich len známe reklamné bannery, ale napríklad aj optimalizácia internetovej prezentácie pre vyhľadávače, kvalitný a dobre štruktúrovaný obsah, kampaňové microsites, upozorňujúce na špeciálne akcie, spotrebiteľské hry, e-mailing a rad ďalších.
Správne zvolená internetová stratégia Vám pomôže zvyšovať návštevnosť stránok, získavať nových návštevníkov a udržiavať kontakt s existujúcimi zákazníkmi.

Analýza a optimalizácia internetovej prezentácie na vyhľadávacích serveroch (SEO)

Optimalizácia pre vyhľadávače prispeje k zvýšeniu návštevnosti Vašej internetovej prezentácie a účinnému osloveniu cieľovej skupiny. Predstavuje preto silný marketingový nástroj.
Online marketing vo vyhľadávačoch zahŕňa optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO) a platené odkazy vo vyhľadávačoch (textové inzeráty, ktoré sa zobrazujú vedľa výsledkov vyhľadávania alebo v katalógu vyhľadávača).

a) Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)

 

Správne vykonaná optimalizácia pre vyhľadávače zahŕňa najmä kvalitný a dobre štruktúrovaný obsah, bezchybné spracovanie kódu Vašich stránok a odkazy z iných webov. Vykonáme analýzu optimalizácie Vašej internetovej prezentácie pre vyhľadávače a zistíme, ako vo vyhľadávačoch stojíte a prečo. Potom Vám pomôžeme vypracovať stratégiu a zoptimalizujeme Vaše stránky.

Ako fungujú internetové vyhľadávače typu Google, Jyxo?

Vyhľadávače disponujú technológiou založenou na automatickom prechádzaní stránok robotmi, ktorí indexujú obsah stránok a zaznamenávajú ich do systému vyhľadávačov. Užívatelia potom pri hľadaní konkrétnej informácie zadávajú do vyhľadávača kľúčové slovo, a ak je obsiahnuté v kóde Vašej internetovej prezentácie, tak sa danému užívateľovi zobrazí odkaz na Vaše stránky.

V čom spočíva analýza optimalizácia pre vyhľadávače?

Starostlivý výber výstižných kľúčových slov

Preveríme, či sa po zadaní dôležitých kľúčových slov zobrazuje Vaša prezentácia na popredných miestach vo vyhľadávačoch. Pozrieme sa tiež, ako je na tom Vaša konkurencia. V prípade potreby Vám odporučíme nové kľúčové slová.

Kvalitný a dobre štruktúrovaný obsah

Zistíme, či Vaša internetová prezentácia uvádza dostatok aktuálnych informácií o ponúkaných produktoch či službách. Pozrieme sa, či je v texte optimálne zastúpenie kľúčových slov, ako dobre je prepojený s odkazmi a či je správne štruktúrovaný pomocou nadpisov.

Počet a kvalita spätných odkazov

Zistíme, či je na Vašu prezentáciu odkazované z iných webov. Pri optimalizácii hrá dôležitú úlohu ako počet spätných odkazov, tak aj ich kvalita. Najlepšie sú hodnotené odkazy z kvalitných a tematicky príbuzných webov.

Kvalita technického spracovania Vašich stránok

Zameriame sa na kód Vašich stránok a jeho štruktúru. Pozrieme sa, aké používate URL adresy a či nemáte rovnaký text na viacerých adresách súčasne.

Kvalita technického spracovania Vašich stránok

Registrácia v internetových katalógoch (napr. Zoznam, Centrum, Atlas, Quick, Yahoo) Na zabezpečenie účinnej registrácie je potrebné dodržiavať dané pravidlá a starostlivo naformulovať popis stránok. Preveríme, či a ako sú Vaše stránky registrované a ak to bude potrebné, registráciu vytvoríme alebo aktualizujeme.

Prínosy optimalizácie pre vyhľadávače:

Zvýšenie návštevnosti Vašej internetovej prezentácie

Na Vaše stránky sa prostredníctvom správne nadefinovaných kľúčových slov dostanú užívatelia hľadajúci produkty, služby či informácie, ktoré ponúkate. Títo užívatelia by mali patriť medzi Vami požadovanú cieľovú skupinu a v prípade, že ich Vaša ponuka osloví, stanú sa z nich Vaši zákazníci.

Vaše stránky získajú na kvalite

Správne vykonaná optimalizácia je zárukou kvalitných stránok a teda aj garanciou ich dobrého umiestnenia vo vyhľadávačoch. Kvalitný obsah a prehľadnosť stránok prispieva k spokojnosti užívateľov, ktorí sa k Vám budú radi vracať.

Kvalita technického spracovania Vašich stránok

Kód Vašich stránok bude prehľadný, čistý a bude spĺňať parametre optimalizácie Poradíme Vám s úpravou kódu, tak, aby maximálne spĺňal požadovaný účel.

b) Platené odkazy vo vyhľadávačoch

Platené odkazy vo vyhľadávačoch sa radia medzi veľmi účinnú a obľúbenú formu propagácie. Jedná sa o textové inzeráty, ktoré sa zobrazujú buď vedľa výsledkov vyhľadávania (tzv. PPC inzeráty, kde skratka PPC znamená Pay Per Click, tzn. platba za klik) alebo v katalógu vyhľadávača, kde majú zaistený prednostný výpis.
Obidva typy platených textových inzerátov berú do úvahy slová, ktoré užívateľ hľadá. Užívatelia, ktorí sa k Vám prostredníctvom plateného odkazu dostanú sa preto s veľkou pravdepodobnosťou stanú Vašimi zákazníkmi.
Bližšie informácie o platených odkazoch vo vyhľadávačoch a možnostiach ich využitia pre Vaše zámery sú súčasťou našich konzultácií. V prípade Vášho záujmu pre Vás navrhneme najvhodnejšie riešenie, poradíme Vám s voľbou slov a formuláciou textu tak, aby Vám platený odkaz priniesol čo možno najviac.

Analýza internetovej prezentácie zo štatistík návštevnosti

Väčšina spoločností sleduje základné štatistiky návštevnosti. S nami však môžete o svojich užívateľoch zistiť oveľa viac! Dozviete sa napríklad, akým spôsobom sa užívatelia na Vašich stránkach pohybujú, koľko na nich trávia času, odkiaľ k Vám prichádzajú a na akých stránkach Vašu prezentáciu najčastejšie opúšťajú. Zo získaných dát vypracujeme analýzu a identifikujeme problémové miesta Vašej prezentácie, ktoré je potrebné opraviť. Dáta Vám budeme zasielať v mesačných reportoch vo formáte umožňujúcom jednoduché vloženie do tabuľky MS Excel a ďalšiu prácu s dátami.

Na čo sa v analýze zameriavame?

Trasy pohybu užívateľov po stránkach

Zistíte, ktorými cestami užívatelia Vašej internetovej prezentácie najradšej chodia a ktorým sa naopak vyhýbajú. Na najfrekventovanejšiu cestu im potom môžete umiestňovať atraktívne ponuky a dôležité informácie.

Efektivita reklamných kampaní

Aby bolo možné určiť efektivitu Vašich reklamných aktivít, je potrebné presne merať ich vplyv na počet užívateľov, prichádzajúcich na Vaše stránky. Zistíte tak napríklad, ako sa osvedčil emailový spravodajca, alebo koľko ľudí zaujala práve prebiehajúca reklamná kampaň.

Získanie podrobných informácií o užívateľoch

Získate informácie o tom, z ktorých stránok k Vám užívatelia prichádzajú, čo u Vás najčastejšie hľadajú a ktoré časti Vašej prezentácie si najradšej tlačia. Budete vedieť, koľko užívateľov pristupuje na Vaše stránky z mobilných zariadení, alebo aký je pomer medzi slovenskými a zahraničnými návštevníkmi.

Návrh marketingovej stratégie pre zariadenia a organizácie cestovného ruchu

Pomôžeme Vám stanoviť marketingové ciele a prostredníctvom návrhu marketingovej stratégie ukázať cestu k ich dosiahnutiu. Odporučíme Vám, ako byť lepší ako Vaša konkurencia. Zistíme, kto sú Vaši zákazníci a akým spôsobom ich je najlepšie osloviť. Ukážeme Vám, ako sa v rámci Vašej oblasti podnikania presadiť.

Ako postupujeme pri návrhu marketingovej stratégie?

Vykonáme dôkladnú analýzu

Pred samotným návrhom marketingovej stratégie sa musíme zoznámiť s prostredím, v ktorom sa Vaša firma pohybuje. Najprv sa zameriame na Vaše produkty alebo služby, zistíme kto sú Vaši zákazníci a akým spôsobom ich oslovujete, nezabudneme sa pozrieť ani na Vašich konkurentov. Následne vykonáme analýzu vnútorného a vonkajšieho prostredia, pri ktorej identifikujeme, kde sú Vaše silné a slabé stránky, aké príležitosti a hrozby z externého prostredia môžu ovplyvniť Vaše pôsobenie.

Pomôžeme stanoviť Vaše marketingové ciele

Aby bolo možné zvoliť optimálne marketingové nástroje, je nutné najprv nadefinovať cieľ, ktorý chce firma dosiahnuť. Takýmto cieľom môže byť napr. zvýšenie obratu, zvýšenie trhového podielu, oslovenie novej cieľovej skupiny zákazníkov, posilnenie Vášho imidžu apod.

Vytvoríme Vašu marketingovú stratégiu

Marketingová stratégia je dosahovaná kombináciou zodpovedajúcich marketingových nástrojov, tzv. marketingového mixu. Navrhnutá marketingová stratégia Vám pomôže nájsť odpovede napríklad na nasledujúce otázky: "Na aký trhový segment sa zamerať? Akú stanoviť cenu? Ako zabezpečiť vyššiu predajnosť existujúcich výrobkov? Nastal čas pre nový výrobok? Ako zvýšiť povedomie zákazníkov o Vašich výrobkoch?" apod.

Školenie užívateľov

K nami vytvoreným internetovým aplikáciám poskytujeme užívateľské školenie, na ktorom sa snažíme objasniť všetku funkcionalitu a zaistiť tak správne používanie aplikácií. Súčasťou školení sú aj návody a príručky.

Ďalej poskytujeme všeobecné školenia v nasledujúcich oblastiach:

  • tvorba internetovej prezentácie a kreatívnej koncepcie
  • HTML a internetové technológie
  • práca v prostredí OpenOffice.org (textový editor, tabuľkový editor, prezentácie)

Ceny služieb:

Cena konkrétneho riešenia je individuálna.
Jej výška závisí od požadovanej kombinácie služieb, ich rozsahu a náročnosti spracovania.
Napíšte nám, o aké služby máte záujem a my Vám pripravíme ponuku vrátane cenovej kalkulácie.